• ul. Wyszyńskiego 11
 • 99-300 Kutno
 • tel.: (24) 355 74 50-51
 • fax: (24) 355 74 50
 • e-mail: arrk@kutno.net.pl
Portal Gospodarczy Kutno Jarmark Różany Biuro księgowe Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. funkcjonuje w  sieci Krajowego Systemu Usług  dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce.

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. jest ośrodkiem posiadającym akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod numerem 05/06/2005/095 oraz rejestrację w zakresie następujących usług:

 • informacyjnych,
 • doradczych o charakterze ogólnym.

Krajowy System Usług dla MŚP to system grup usługodawców wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. Obecnie
w KSU współpracuje około 200 organizacji, które przeszły pozytywnie proces rejestracji.

System KSU powstał w październiku 1996 r., funkcjonuje obecnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw i jest wspierany organizacyjnie oraz merytorycznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje dotyczące KSU wraz z listą i ofertą usług poszczególnych ośrodków dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.ksu.parp.gov.pl   

 

 

LOGOTYPY ARRK KSU PARP

 

 


 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 

ARRK S.A. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi od 2005 roku pod numerem 2.10/00038/2005.

Więcej informacji  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=400.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych stanowi wyodrębnioną część portalu: System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów (STOR) i funkcjonuje w oparciu o  Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr.99 poz.1001 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr. 236 poz.2365 z póź. zm.).

 

Jego celem jest:

 • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
 • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
 • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
 • racjonalizacja wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • podwyższenie jakości i efektywności szkoleń,
 • ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego.

 

 

LOGOTYPY ARRK WUP

Projekty

Harmonogramy konkursów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach i zapoznania się ich harmonogramem.

Harmonogram konkursów do pobrania tutaj.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

logo wwsAgencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA na terenie Regionu Kutnowskiego pełni funkcję pośrednika w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Więcej…

Punkt Konsultacyjny KSU

ksu

Z dniem 31.08.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Więcej…

Partnerzy:

Portal Gospodarczy Urząd Miasta Kutno k4design Centrum informacji technicznej i biznesowej
 • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 • ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
 • Tel.: (24) 355 74 50-51
 • Fax: (24) 355-74-50
 • KRS: 0000036202; NIP: 775-00-22-535; REGON: 610201858;
 • Wpisana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w Sądzie Gospodarczym XX w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego
  w Rejestrze Przedsiębiorców pod pozycją 0000036202
 • Kapitał zakładowy – 578 000 PLN