• ul. Wyszyńskiego 11
 • 99-300 Kutno
 • tel.: (24) 355 74 50-51
 • fax: (24) 355 74 50
 • e-mail: arrk@kutno.net.pl
Portal Gospodarczy Kutno Jarmark Różany Biuro księgowe Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej

Witamy Państwa na stronie Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. (ARRK S.A.) została zawiązana aktem notarialnym w dniu 12.11.1993 roku w formie spółki akcyjnej.  ARRK S.A.  jest instytucją otoczenia biznesu  i funkcjonuje na zasadach „non profit”.  Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie  we wspieraniu lokalnego rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Agencja aktywnie współpracuje z innymi instytucjami okołobiznesowymi, samorządami lokalnymi i innymi partnerami działającymi na terenie województwa łódzkiego. Angażujemy się w działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów związanych z rozwojem i podnoszeniem konkurencyjności regionu.

 

ARRK S.A. jest inicjatorem pozyskiwania programów pomocowych, których historia  rozpoczęła się w połowie lat 90-tych od funduszy przedakcesyjnych m.in. Program PHARE.  Kolejne perspektywy finansowe w Unii Europejskiej to realizacja projektów z funduszy europejskich, przede wszystkim w ramach programów: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Z powodzeniem zrealizowaliśmy kilkanaście projektów m.in. szkoleniowych, doradczych oraz wspierających osoby fizyczne w założeniu działalności gospodarczej. 

 

Spółka funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług  (KSU) dla firm z sektora MŚP, świadcząc usługi informacyjne i doradcze, zgodnie z wdrożonym i utrzymywanym certyfikowanym System Zarządzania Jakością wg normy PE-EN ISO 9001. Co roku pomagamy ponad 1000 klientów poprzez udzielanie specjalistycznych porad i informacji w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU.

ARRK S.A. jest także podmiotem świadczącym na zasadach komercyjnych usługi związane z organizacją i wdrażaniem pomocy doradczej i konsultingowej, dla sektora publicznego i prywatnego, związanej z procesem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

 

Spółka jest administratorem budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kutnie, który położony jest w centrum miasta. Oferujemy podmiotom gospodarczym oraz instytucjom wynajem powierzchni biurowych, sal konferencyjnych i szkoleniowych  oraz usługi towarzyszące m.in. usługi rachunkowo-księgowe, tworzenia stron internetowych itp.

ARRK S.A. posiada koncesję na nadawanie lokalnego programu telewizyjnego (www.tvc24.pl ), którego celem jest informowanie o wydarzeniach z Kutna i regionu. Prowadzimy również działalność wydawniczą, w ramach której  publikujemy książki  o tematyce związanej z naszym regionem.

 

Istotnym elementem dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest dobra współpraca świata nauki, biznesu i finansów oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy. ARRK S.A. podejmuje inicjatywy związane z ułatwieniem dostępu lokalnej społeczności do informacji naukowej, technicznej i biznesowej (www.centrumkutno.pl ) oraz jest pomysłodawcą i organizatorem Kutnowskiego Pikniku Naukowego. Promujemy potencjał regionu i przedsiębiorców poprzez realizację projektu lokalnego internetowegoportalu gospodarczego (www.pgkutno.pl ).

 

Naszą ambicją jest stałe poszerzanie oferty o nowe usługi, dostosowywanie ich zakresu do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców oraz efektywne wykorzystanie różnorodnych programów i funduszy m.in. z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w działalności statutowej spółki.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Projekty

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

logo wwsAgencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA na terenie Regionu Kutnowskiego pełni funkcję pośrednika w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Więcej…

Punkt Konsultacyjny KSU

ksu

Z dniem 31.08.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Więcej…

Harmonogramy konkursów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach i zapoznania się ich harmonogramem.

Harmonogram konkursów do pobrania tutaj.

Partnerzy:

Portal Gospodarczy Urząd Miasta Kutno k4design Centrum informacji technicznej i biznesowej
 • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 • ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
 • Tel.: (24) 355 74 50-51
 • Fax: (24) 355-74-50
 • KRS: 0000036202; NIP: 775-00-22-535; REGON: 610201858;
 • Wpisana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w Sądzie Gospodarczym XX w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego
  w Rejestrze Przedsiębiorców pod pozycją 0000036202
 • Kapitał zakładowy – 578 000 PLN