• ul. Wyszyńskiego 11
 • 99-300 Kutno
 • tel.: (24) 355 74 50-51
 • fax: (24) 355 74 50
 • e-mail: arrk@kutno.net.pl
Portal Gospodarczy Kutno Jarmark Różany Biuro księgowe Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej

Nadrzędnym celem ARRK S.A. jest przynależność do najlepszych spośród wszystkich instytucji w regionie łódzkim, świadczących usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cel ten pragniemy realizować poprzez wykonywanie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek, poręczeń) na jak najwyższym poziomie oraz ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokoić potrzeby i oczekiwania Klienta. Nasze dążenia do osiągnięcia powyższych celów opierają się na:

Utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Stałym podnoszeniu kwalifikacji i poszerzaniu kompetencji pracowników.

Doskonaleniu w sposób ciągły realizowanych usług zgodnie ze zidentyfikowanymi oczekiwaniami klientów, między innymi poprzez bieżącą analizę uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Ciągłym poszukiwaniu nowych źródeł wsparcia naszych działań i jak najefektywniejszym ich wykorzystaniu.

Sukcesywnym unowocześnianiu zaplecza technicznego.

Włączeniu w funkcjonowanie systemu wszystkich pracowników naszej instytucji.

Nasze działania opierają się na następujących zasadach:

To Klient określa miarę jakości naszych usług, a jego ocena jest rozstrzygająca.

Klientom dostarczamy tylko usługi najlepszej jakości.

Nasz system zarządzania jakością jest systematycznie i stale ulepszany.

Jakość pracy oparta jest na standardach, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego.

(…)

W imieniu własnym deklaruję wolę realizacji wyznaczonych celów jakościowych oraz zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Jestem świadomy odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Wszystkich pracowników czynię również odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy i zobowiązuję do wykazywania inicjatyw w zakresie doskonalenia procesów i usług. Zapewniam, że niniejsza Polityka Jakości została wdrożona i jest stosowana przez wszystkich pracowników ARRK S.A.

                                                                                                                                                                                                                               Prezes Zarządu

  Mariola Grodnicka

LOGOTYPY 

Projekty

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

logo wwsAgencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA na terenie Regionu Kutnowskiego pełni funkcję pośrednika w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Więcej…

Punkt Konsultacyjny KSU

ksu

Z dniem 31.08.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Więcej…

Harmonogramy konkursów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach i zapoznania się ich harmonogramem.

Harmonogram konkursów do pobrania tutaj.

Partnerzy:

Portal Gospodarczy Urząd Miasta Kutno k4design Centrum informacji technicznej i biznesowej
 • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 • ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
 • Tel.: (24) 355 74 50-51
 • Fax: (24) 355-74-50
 • KRS: 0000036202; NIP: 775-00-22-535; REGON: 610201858;
 • Wpisana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w Sądzie Gospodarczym XX w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego
  w Rejestrze Przedsiębiorców pod pozycją 0000036202
 • Kapitał zakładowy – 578 000 PLN